Reklamačný poriadok

Právo zákazníka na reklamáciu

V prípade, ak zákazníkovi sú v prevádzke spoločnosti vipisi s.r.o. na ulici Župné námestie 3, IČO: 54693250, poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté medzi prevádzkou a zákazníkom alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Článok 1

Základné ustanovenia

Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a dopĺňajú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

Článok 2 – Uplatnenie reklamácie

  1. Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u  prevádzkara vipisi s.r.o. alebo inej zodpovednej osoby.

V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra), pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Prevádzkar alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Prevádzkar alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní. Ak prevádzkar alebo ním poverený pracovník neuzná reklamáciu ako odôvodnenú, postúpi ju ihneď so všetkými podkladmi výkonnému riaditeľovi  vipisi s.r.o., ktorý je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní. Ak toto nie je možné, je povinný výkonný riaditeľ  alebo iná zodpovedná osoba vyrozumieť zákazníka o lehote vybavenia reklamácie, ktorá  však nesmie byť dlhšia ako 30 dní.

Článok 4

Chyby odstrániteľné

  1. Služby poskytujúce nápoje a ostatné príslušenstvo patriace do vlastníctva vipisi s.r.o.

Na úseku hore uvedených služieb, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, cena, má zákazník právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním nápojov a pred prvým použitím príslušenstva, ktoré prevádzka poskytuje zákazníkom.

Taktiež má zákazník právo na reklamáciu ak bol uvedený do omylu a to tak, že poskytovaná služba za ktorú už zaplatil predmetnú sumu nie je poskytovaná správne a účelne.

( rezervované miesto nie je otvorené a pripravené pre zákazníka na čas, vopred objednaný alkohol nie je k dispozícií.)

  1. Lehoty na uplatnenie reklamácií

Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, inak právo na reklamáciu zaniká.

Článok 5

  1. Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie
  2. Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby.
  3. V prípade, ak návštevník – spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá  pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nie je spokojný so spôsobom ktorým prevádzkovateľ ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, má zákazník právo obrátiť sa na prevádzkovateľa ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu . Ak prevádzkovateľ na žiadosť návštevníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania návštevníkom, má návštevník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporu  podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom ako predávajúcim je
  4. a)  Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo
  5. b)  iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom zákazník  má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

 

  1. Návštevník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne  riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.Viacinformácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete  na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.