OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Toto sú zmluvné podmienky pre vipisi s.r.o., doména spoločnosti www.vipisi.sk

Email pre komunikáciou so spoločnosťou : info@vipisi.sk

Nasledujúce zmluvné podmienky sa vzťahujú na webovú stránku a služby ponúkané spoločnosťou vipisi s.r.o.   To zahŕňa verzie pre mobilné zariadenia a tablety, ako aj akúkoľvek inú verziu webovej lokality, ku ktorej je možné pristupovať prostredníctvom počítača, mobilu, tabletu, sociálnych médií alebo iných zariadenie.

Používanie webovej stránky a služieb znamená, že súhlasíte s týmito podmienkami, ako je uvedené nižšie (ďalej len „Podmienky“).

PRED PRÍSTUPOM, POUŽÍVANÍM ALEBO ZÍSKANÍM AKÝCHKOĽVEK MATERIÁLOV, INFORMÁCIÍ ALEBO PRODUKTOV SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY.

 

 1. PRIJATIE PODMIENOK

Používaním webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní touto dohodou. Ak neprijmete podmienky tejto zmluvy, mali by ste okamžite opustiť webovú stránku. Túto zmluvu môžeme z času na čas upraviť a takáto úprava nadobudne účinnosť po jej zverejnení na webovej stránke. Súhlasíte s tým, že budete viazaní akoukoľvek úpravou tejto zmluvy, keď používate webovú stránku po zverejnení takejto úpravy; je preto dôležité, aby ste túto zmluvu pravidelne kontrolovali.

Vipisi s.r.o.  môže podľa vlastného uváženia odmietnuť ponúkať služby akémukoľvek používateľovi a kedykoľvek zmeniť svoje kritériá oprávnenosti. Toto ustanovenie je neplatné tam, kde to zakazuje zákon a právo na prístup na webovú stránku je v takýchto jurisdikciách zrušené.

Webovú stránku môžete používať iba v súlade s týmito podmienkami a všetkými príslušnými miestnymi, štátnymi, národnými a medzinárodnými zákonmi, pravidlami a nariadeniami.

Vipisi s.r.o.  si vyhradzuje právo okamžite ukončiť váš prístup, s upozornením vás alebo bez neho a bez zodpovednosti voči vám, ak sa vipisi s.r.o. domnieva, že ste porušili ktorúkoľvek z týchto podmienok, poskytli nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo zasahovali s používaním platformy alebo služby inými osobami.

 

 1. SLUŽBY

Spoločnosť vipisi s.r.o., webová doména www.vipisi.sk, poskytuje služby a prevádzkuje priestor, ktorý je možné rezervovať a využívať za vopred určených podmienok a to z oboch zmluvných strán ako to vyplýva z dokumentu ,, Rezervácia´´, ktorý nájdete na našom webovom sídle www.vipisi.sk

Spoločnosť VIPISI s.r.o. poskytuje nasledovné služby :

 1. Rezervácia spoločenského priestoru, ktorý sa dá využiť na rôzne voľnočasové aktivity
 2. Možnosť využívania na vopred určený účel :
  1. terče a k nim patriace šípky
  2. stolný futbal
 • stôl na hranie hry ,,poker´´
 1. projekcia na premietanie filmov či videoklipov a k nemu patriace plátno
 2. PS5 ( hracia konzola Playstation 5tej generácie)
 3. TV BOX
 • výrobník ľadu

kávovar

 • hudobná aparatúra

Spoločnosť vipisi s.r.o. vopred upozorňuje na nasledujúci skutočnosti:

 1. Použitie všetkých vyššie uvedených prístrojov a služieb je možné iba na vlastnú zodpovednosť klienta. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenia, porušenia, narušenia statiky, utrhnutia dielov a iných narušení originálnych dielov patriacich k daným prístrojom.
 2. Ďalej spoločnosť upozorňuje na skutočnosť, že pri hrám ako sú šípky, kde hrozí zvýšené riziko poranenia, spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné poruchy na zdraví či zranenia spôsobené nevhodnou manipuláciou s danou hrou
 3. Spoločnosť upozorňuje na skutočnosť, že hra ,, poker´´ je skonštruovaná iba na možnosť hrania o tzv. ,,žetóny´´, to znamená, že túto hru nie je možné za žiadnych okolností hrať s hotovosťou za účelom hazardu
 4. Spoločnosť výslovne zakazuje akékoľvek hazardné hry v spoločenskom priestore

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
 2. a) zákazník je povinný využívať všetky služby v súlade s obchodnými podmienkami spoločnosti vipisi s.r.o. a to na vopred stanovený účel a za vopred dohodnutých podmienok
 3. b) zákazník je povinný udržiavať náležitú starostlivosť o priestor, ktorý si prenajal
 4. c) zákazník je povinný pri nedodržaní čistoty a poriadku v spoločenskom priestore spoločnosti zaplatiť pokutu vo výške 100,- EUR, slovom ( sto eur) a to v hotovosti do rúk zodpovednej a poverenej osobe pre prijatie danej platby

 

3.1 HMOTNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZÁKAZNÍKA

 1. a) zákazník je povinný pri čiastočnom poškodení tovaru, materiálu, dielov, hier a ostatných služieb dostupných v spoločenskom priestore uhradiť pokutu vo výške 50% ceny daného tovaru v čase poškodenia a to do rúk zodpovednej a poverenej osobe pre prijatie danej platby
 2. b) pri poškodení a rozbití viac ako 5 pohárov si spoločnosť účtuje pokutu vo výške 10€ a za každých začatých 5 pohárov si opätovne účtuje pokutu vo výške 10€
 3. c) zákazník, ktorý svojím hrubým a agresívnym správaním úmyselne poškodí tovar, diel, materiál či inú službu dostupnú v spoločenskom priestore, nesie 100% hmotnú zodpovednosť za dané konanie, to. je povinný zaplatiť 100% ceny daného tovaru v čase poškodenia a to do rúk zodpovednej a poverenej osobe pre prijatie danej platby

 

 1. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

Informácie obsiahnuté na webovej stránke www.vipisi.sk slúžia len na informačné účely a na zakúpenie produktov a služieb, ktoré sú dostupné na webovej stránke. Nezaručujeme, že informácie dostupné na webovej stránke sú presné, úplné alebo aktuálne. Akékoľvek použitie materiálu poskytnutého na tejto webovej stránke je na vaše vlastné riziko a zodpovednosť.

Vstupom na webovú stránku www.vipisi.sk prijímate osobnú zodpovednosť za výsledky svojich činov. Súhlasíte s tým, že prevezmete plnú zodpovednosť za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorú utrpíte v dôsledku použitia alebo nepoužívania informácií dostupných na webovej stránke.

Vstupom na webovú stránku a obsah dostupný na stránke prijímate osobnú zodpovednosť za výsledky vášho používania informácií dostupných na webovej stránke. Súhlasíte s tým, že vipisi s.r.o.  . neručí za výsledky žiadneho prijatého opatrenia, či už je alebo nie je odporúčané touto webovou stránkou alebo obsahom.

 1. MATERIÁLY TRETÍCH STRÁN.

„Materiály tretích strán“ znamenajú akýkoľvek obsah, obrázky, videá, texty alebo iný materiál, ktorý vlastní tretia strana, ako napríklad obrázky, videá a texty. Takéto materiály tretích strán podliehajú príslušným podmienkam a licenciám tretích strán a môžu sa používať len tak, ako to takéto podmienky a licencie povoľujú.

 

 1. AUTORSKÉ PRÁVA

Obsah a autorské práva kurzov sú výhradným vlastníctvom Spoločnosti alebo jej príslušných vlastníkov obsahu, ktorí udeľujú príslušnú licenciu na publikovanie a používanie obsahu prostredníctvom kurzov a webovej stránky. Spoločnosť vlastní všetky texty, obrázky, videá, blogové záznamy, správy, ochranné známky a ďalšie materiály obsiahnuté v kurzoch. Žiadny obsah nesmie byť duplikovaný bez výslovného písomného súhlasu Spoločnosti.

Všetky materiály na www.vipisi.sk, vrátane mien, log, ochranných známok, obrázkov, textu, článkov, stĺpcov, grafiky, videí, fotografií, ilustrácií, umeleckých diel, softvéru a iných prvkov sú chránené autorskými právami, ochrannými známkami a/alebo inými práva duševného vlastníctva vlastnené a kontrolované Spoločnosťou alebo tretími stranami, ktoré licencovali alebo inak poskytli svoj materiál platforme. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky materiály na webovej stránke sú sprístupnené len na obmedzené, nekomerčné, osobné použitie. Žiadny materiál nesmie byť kopírovaný, reprodukovaný, znovu publikovaný, predávaný, sťahovaný, odosielaný, prenášaný alebo distribuovaný akýmkoľvek spôsobom, ani inak používaný na akýkoľvek účel, žiadnou osobou alebo subjektom bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Spoločnosti. Materiál nesmiete pridávať, odstraňovať, deformovať ani inak upravovať. Akýkoľvek neoprávnený pokus o úpravu akéhokoľvek materiálu, o zmarenie alebo obídenie akýchkoľvek bezpečnostných prvkov alebo o využitie spoločnosti alebo ktorejkoľvek časti materiálu na akýkoľvek iný účel, než je určený, je prísne zakázaný.

 

 1. SŤAŽNOSTI NA AUTORSKÉ PRÁVA

Vipisi s.r.o. rešpektuje duševné vlastníctvo iných a od používateľov očakáva, že budú robiť to isté. Ak sa v dobrej viere domnievate, že akékoľvek materiály poskytnuté na stránke spoločnosti alebo v súvislosti s ňou porušujú vaše autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva tak pre nahlásenie porušenia vašich autorských práv je nevyhnutné podniknúť nasledovné kroky:

 1. Identifikácia práva duševného vlastníctva, ktoré je údajne porušené. Mali by sa uviesť všetky príslušné evidenčné čísla alebo vyhlásenie o vlastníctve diela.
 2. Vaše meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 3. Vaše vyhlásenie, že v dobrej viere veríte, že použitie materiálu, ktorý údajne porušuje autorské práva, nie je povolené vlastníkom práv, jeho zástupcami alebo zákonom.
 4. Vaše vyhlásenie pod hrozbou trestu za krivú prísahu, že informácie vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo máte oprávnenie konať v mene vlastníka autorských práv.
 5. Elektronický alebo fyzický podpis majiteľa autorských práv alebo osoby oprávnenej konať v mene majiteľa autorského podielu.

Všetko odošlite na príslušný orgán EUIPO – https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/

 

 1. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI V RÁMCI AUTORSKÉHO PRÁVA

Obsah a informácie dostupné na platforme (vrátane, ale nie výlučne – údajov, informácií, textu, hudby, zvuku, fotografií, grafiky, videa, máp, ikon alebo iného materiálu), ako aj infraštruktúra použitá na poskytovanie takéhoto obsahu a informácií, je vlastníctvom spoločnosti. Pre všetok obsah súhlasíte, že nebudete inak upravovať, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, predvádzať, reprodukovať, publikovať, licencovať, vytvárať odvodené diela, prenášať, predávať alebo predávať žiadne informácie, softvér alebo služby získané z webovej stránky alebo prostredníctvom nej. Okrem toho súhlasíte, že nebudete:

 

 1. Používať služby alebo obsah na akýkoľvek komerčný účel mimo rozsahu tých komerčných účelov, ktoré sú výslovne povolené v rámci tejto zmluvy a súvisiacich smerníc, ktoré spoločnosť sprístupnila;

 

 1. Pristupovať, monitorovať, reprodukovať, distribuovať, prenášať, vysielať, zobrazovať, predávať, licencovať, kopírovať alebo inak využívať akýkoľvek obsah služieb, vrátane, ale nie výlučne, pomocou automatizovaných prostriedkov alebo akejkoľvek príručky spracovávať na akýkoľvek účel, ktorý nie je v súlade s touto dohodou alebo bez nášho výslovného písomného povolenia;

 

 1. Porušovať obmedzenia v akýchkoľvek službách alebo obchádzať iné opatrenia používané na zabránenie alebo obmedzenie prístupu k službám;

 

 1. Prijať akékoľvek opatrenie, ktoré podľa nášho uváženia spôsobí alebo môže spôsobiť neprimerané alebo neúmerne veľké zaťaženie našej infraštruktúry;

 

 1. Priamy odkaz na akúkoľvek časť služieb na akýkoľvek účel bez nášho výslovného písomného povolenia;

 

 1. “Rámovať”, “zrkadliť” alebo inak začleňovať akúkoľvek časť služieb do akýchkoľvek iných webových stránok alebo služieb bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu;

 

 1. Pokúsiť sa upraviť, preložiť, prispôsobiť, upraviť, dekompilovať, rozobrať alebo spätne analyzovať akékoľvek softvérové ​​programy používané Spoločnosťou v súvislosti so službami;

 

 1. Obchádzať, deaktivovať alebo inak zasahovať do bezpečnostných funkcií, služieb alebo funkcií, ktoré bránia alebo obmedzujú používanie alebo kopírovanie akéhokoľvek obsahu

 

 

 1. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA

Spoločnosť vipisi s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za neúspešné, čiastočné alebo skomolené počítačové prenosy, za akékoľvek zlyhanie počítača, telefónu, kábla, siete, elektronického alebo internetového hardvéru alebo softvéru či zlyhania pripojenia alebo za konanie alebo opomenutie akéhokoľvek poskytovateľa služieb, alebo za neoprávnené ľudské konanie vrátane akýchkoľvek chýb alebo omylov.

 

 1. ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že budete obhajovať a odškodníte Spoločnosť pred akýmikoľvek nárokmi a požiadavkami ktoré vzniknú vymáhaním alebo budú spojené s inými nákladmi alebo výdavkami akéhokoľvek druhu alebo povahy vrátane, ale nie výlučne, primeraných právnych a účtovných poplatkov, vznesených tretími stranami v dôsledku:

 

 • Vášho porušenia tejto zmluvy alebo dokumentov, na ktoré sa tu odkazuje.
 • Vaše porušenie akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.
 • Vaše používanie platformy a služieb Spoločnosti.

 

 

 

 

 1. ZMENY A UKONČENIE

Webovú stránku www.vipisi.sk a tieto podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť podľa vlastného uváženia a bez upozornenia. Zodpovedáte za to, že budete o týchto podmienkach vedieť. Vaše ďalšie používanie stránky predstavuje váš súhlas so všetkými zmenami týchto podmienok a akékoľvek zmeny nahradia všetky predchádzajúce verzie podmienok. Ak tu nie je uvedené inak, všetky zmeny týchto podmienok sa vzťahujú na všetkých používateľov. Okrem toho môžeme túto zmluvu s vami podľa týchto podmienok kedykoľvek ukončiť písomným oznámením (vrátane e-mailu).

 

 1. OSOBNÉ ÚDAJE

Akékoľvek osobné údaje, ktoré uverejníte alebo inak odošlete v súvislosti so službami a používaním platformy, budú použité v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Pozrite si prosím naše Zásady ochrany osobných údajov.

 1. PRIDELENIE

Túto zmluvu a akékoľvek práva a licencie udelené na základe tejto zmluvy nemôžete previesť ani postúpiť vy, ale spoločnosť ich môže bez obmedzenia postúpiť tretím stranám.

 

 1. INTEGRAČNÁ DOLOŽKA

Táto zmluva spolu so Zásadami ochrany osobných údajov a akýmikoľvek inými právnymi oznámeniami zverejnenými spoločnosťou vipisi s.r.o. predstavuje celú dohodu medzi vami a spoločnosťou týkajúcu sa a riadi vaše používanie webovej stránky.

 

 1. SPORY

Súhlasíte s tým, že akýkoľvek spor, nárok alebo právna povinnosť vyplývajúca z alebo súvisiaca s týmito Podmienkami alebo s ich porušením, ukončením, presadzovaním, výkladom alebo platnosťou alebo používaním platformy bude riešená záväzným rozhodcovským konaním medzi vami a Spoločnosťou podľa platného práva Slovenskej republiky, s výnimkou toho, že každý strana si ponecháva právo podať individuálnu žalobu na súde s nízkou hodnotou sporu a právo domáhať sa súdneho príkazu alebo inej spravodlivej nápravy na súde príslušnej jurisdikcie.